Familia Gallo Rhodius

Familia Gallo Rhodius


Notice: Undefined property: JObject::$description in /web/htdocs/www.ampaturodeguiera.org/home/components/com_k2/templates/default/user.php on line 59

DESEMBRE

 

sense gluten 

sense lactosa ni plv

sense ou

sopar 

 

  

NOVEMBRE

 

sense gluten 

sense lactosa ni plv

sopar 

 

2a Xocolatada Solidària Per a la investigació del Càncer Infantil

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ

 

INTRODUCCIÓ

 

L’escola Turó de Guiera té consideració d’Escola Verda des de l’any 2001. L’escola ha fet diferents actuacions al respecte i han anat sorgint algunes propostes de treball. Amb el pas de temps la comunitat educativa de l’escola va començar a elaborar un projecte de reutilització de llibres de text i material didàctic complementari.

 

Al curs 2006-2007 es va crear una comissió formada per professors/es  i famílies de l’escola. Es va elaborar un projecte a tres anys vista, que es va presentar al Departament d’Educació de la Generalitat des d’on es va rebre una dotació econòmica per tirar-ho endavant.

 

Els objectius d’aquest projecte són els següents:

 

1.   Fomentar actituds i valors de compartir, respecte i corresponsabilització envers el llibres i el material d’ús comú.

2.   Treballar actituds i valors entorn l’aprofitament dels recursos i de la reducció de residus.

3.   Compensar les desigualtats econòmiques de les famílies.

4.   Reduir la despesa familiar en quant al material escolar.

 

Aquest projecte ha volgut incidir en diferents qüestions:

 

-      Pedagògiques, ja que s’incorporen valors que es consideren necessaris a treballar a la nostra societat com ara la cooperació,  la solidaritat, la propietat compartida, l’aprendre a tenir cura del material, l’educació en l’estalvi i la sostenibilitat...

-      Mediambientals, ja que la reducció i reutilització són la primera opció de cara a fer una gestió sostenible dels residus i un millor aprofitament dels recursos.

-      Econòmiques, ja que afavoreix indiscutiblement la despesa que les famílies han de fer en la compra anual de llibres de text i altre material didàctic.

 

 

TEMPORALITZACIÓ DEL PROJECTE

 

Amb la dotació econòmica rebuda pel Departament d’Educació, la gran col·laboració de les famílies deixant els llibres de text a l’escola i les diferents aportacions econòmiques fetes cada any en forma de quota unificada per les famílies, s’han pogut fer les següents actuacions.

 

-      Curs 2006-2007 es van comprar diccionaris de les tres llengües i altes per a tot el cicle mitjà i superior.

 

-      Curs 2007-2008 es compren més diccionaris, més atles, els llibres de ciències naturals de 3è fins a 6è, els llibres de ciències socials de 4t a 6è i els llibres de lectura.

 

-      Curs 2008-2009 es compren tots els llibres de parvulari i cicle inicial. A 3è i 4t degut a un canvi de currículum només es pot reutilitzar el llibre de text d’anglès i per tant, es compren de nou tota la resta. A 5è i 6è es reutilitzen tots els llibres de text, per tant es compren tots els llibres d’activitats i es reposen els llibres malmesos.

 

-      Curs 2009-2010 es compren tots els llibres de parvulari i cicle inicial. A 3è i 4t es reutilitzen tots els llibres de text, es compren tots els llibres d’activitats i es reposen els llibres malmesos. A 5è i 6è només es pot reutilitzar el llibre d’anglès, degut al canvi de currículum, així que es compren la resta de llibres de text i els llibres d’activitats.

 

-      Curs 2010-2011 ja es tenen tots els llibres socialitzats.

 

-      Des de els curs 2011-2012 fins 2014-2015 es renoven els llibres socialitzats malmesos i es compra tot el material fungible demanat.

 

-      Curs 2015-2016 es renoven tots el llibres socialitzats de l’escola, degut a un canvi de currículum.

 

 

 

 

PROTOCOL D'ACTUACIÓ

 

-      A l'aula, caldrà que els alumnes revisin trimestralment els llibres, si es detecten llibres guixats, els infants els hauran d'esborrar. Aquesta acció té a veure amb la sensibilització cap al projecte de socialització i l'hàbit de tenir cura del material compatit. El tutor/a ha de garantir la devolució de tots els llibres socialitzats a final de curs. Si algun llibre està molt malmès el mestre ens ho haurà de deixar apartat amb una nota. (Graella supervisió llibres socialitzats-professorat)

 

-      La part mecànica del procés: fer les comandes (just després de Sant Joan), revisió final, neteja, baixes, folrat, etc. l'assumeix la comissió de socialització de l'AFA quan acabin les classes.

La Cap d’estudis del centre ens facilitarà per escrit, abans de Sant Joan, el nombre d’alumnes de cada grup i el material necessari de cada aula. (Graella comanda=albarà d’entrega) 

 

-      De cada grup classe (cicle mitjà i superior) hi haurà un responsable amb la intenció de coordinar les tasques a desenvolupar: revisar, restaurar, etiquetar i folrar els llibres del curs que farà el seu fill/a.

També hi haurà un grup de responsables (de P-4 a 2n) que farà el repartiment del material fungible de tots els cursos; sempre amb el recolzament dels membres de la comissió. (Graella responsables de grups).    

Aquesta tasca es farà la primera setmana de juliol.

 

-      La revisió i folrat dels llibres es farà a les mateixes aules. A la biblioteca es guardaran totes les comandes i el material necessari per processar els llibres.

 

-      El professorat deixarà (al juny) a cada aula una caixa, degudament etiquetada, amb aquells llibres de la biblioteca d’aula que cal renovar folre, si s’escau. D’aquesta manera al setembre ho tindran tot a punt per iniciar el curs.

 

-      Les guies didàctiques i els llibres pel professorat els demanarà cada coordinador/a de cicle i n’assumirà el seu cost.

 

-      Un cop feta les comandes a les diferents editorials, si hi ha noves matrícules, es farà la demanda a la llibreria “L’Escola”.

 

 

 

RENOVACIÓ DE LLLIBRES

 

La renovació pot produir-se:

 

-      A criteri de l'escola per revisió i renovació de continguts pedagògics. Implica canvi de tots els exemplars (50 o més segons ràtio). Tot i que segons el nou PEC ( aprovat els curs 16-17 ) la intenció és reduir / eliminar alguns llibres de text socialitzats i utilitzar altres metodologies.

 

-      A criteri de la comissió en funció de l'estat físic dels llibres, implica canvi d'alguns exemplars concrets (normalment per sota de 10 exemplars). S’intenta restaurar al màxim els llibres perquè el projecte surti endavant econòmicament.

 

-      A criteri de l’editorial, per descatalogació de les publicacions.

 

Es considera que s'ha de renovar un llibre quan:

 

-      S’ha detectat un mal ús (prèvia aplicació del protocol per a casos especials), i l’estat del llibre no és l’adequat per treballar.

 

-      S’ha detectar un nivell de desgast important per l’ús (lloms desencolats, fulls solts que no es puguin reparar, o altres casos que es valoraran en el moment de la revisió final).

 

 

 

COMUNICACIÓ

 

Un cop consensuat aquest document amb l'Equip Directiu i si s'escau amb el Consell Escolar, es considera necessari:

 

-      Proporcionar una còpia del procediment de socialització al claustre per tal d'aconseguir el seu compromís, ja que es tracta d'un projecte d'escola. Explicar les noves graelles que haurà d’omplir el professorat. (revisió material / comanda)

 

-      Donar a conèixer a les famílies el projecte (penjar-ho a la web) i aconseguir la seva participació mitjançant reunions amb els delegats de les classes.

 

-      Informar a les famílies que formar part del projecte de socialització suposa l’acceptació de la quota anual, el compromís de permanència durant tota l’etapa educativa al centre i el ferm compromís en col·laborar en el desenvolupament del mateix.

 

 

 

 

PROTOCOL EN CASOS ESPECIALS

 

 

Robatori

 

-Caldrà presentar la denúncia policial a Direcció.

-Posteriorment la denúncia s’arxiva a la seu de l’AFA.

-Des de l'AFA es facilitarà una llista valorada dels llibres del curs.

-Si l'assegurança cobreix l'import íntegre dels llibres la família haurà de fer l'abonament total.

-Si l'assegurança no es fa càrrec, es cobrarà una nova quota de socialització.

 

 

Material perdut o malmès

 

-Si es perd un sol llibre o quadern, o si el tutor durant les revisions trimestrals de l'estat dels llibres detecta un mal ús o algun accident (fulls mullats, trencats, guixats amb bolígraf, fotografies retallades...); l’AFA el proporcionarà de nou, sempre i quant la família responsable de la pèrdua o mal ús l’hagi pagat prèviament.

 

 

 

 

SEGUIMENT ECONÒMIC

 

Contempla diferents aspectes:

 

Primera fase

 

- Revisió del romanent del curs anterior. (el romanent ha d’anar augmentant progressivament per poder fer front a futurs canvis de llibres socialitzats)

- Elaboració del pressupost de la previsió de compra.

- Establiment de la quota de socialització en el Consell Escolar  (darrer trimestre de curs).

 

Segona fase

 

- Fer les comandes  (annex contactes editorials)  

- Imprimir les comandes

- Un cop arriben les comandes:

. Fotocopiar l'albarà de lliurament, l'original passa a Secretaria de Direcció. La còpia queda com a document de treball per a la Comissió.

. Puntejar l'albarà amb el material rebut, anotant les incidències quan calgui i fer els canvis oportuns.

. Casar comanda i albarà i comprovar que s’ha rebut tot el material demanat.

 

Tercera fase

 

Un cop s’ha tancat tot el procés cal:

 

- Reunir-se amb Secretaria per cotejar les factures en ferm respecte dels albarans.

- Procedir al pagament de les factures.

- Valorar l'estat de comptes.

- Fer el seguiment dels becats i dels impagats per part de l’escola.

- Administrar el material necessari pels alumnes nous, matriculats a partir de setembre. (les comandes es faran a l’Escola per agilitzar la rebuda del mateix)

 

 

 

COMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓ

 

-      La direcció del Centre amb el suport de tot el professorat.

-      Famílies de l’AFA que lideren la comissió amb el suport i el compromís de col·laboració de totes les famílies del centre

·         Ralitsa, mare d’un nen i una nena de 3è.

·         Fátima, mare d’una alumna de 4t i un alumne de 1r.

·         Lola, mare d’un alumne de 1r.

 

·         Laura de la Aldea, mare d’una alumna de 5è.

·         Corpus Checa, mare d’un alumne de 5è i de 1r.

 

 

 

Annex

Annex 1

 

Contactes de les editorials 

 

Editorial

Persona de contacte

Telèfon

Email

 

Ed. Baula

 

Ruben Garcia

679033 963

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ed. Text-La Galera

Núria Rius

685 18 80 37

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ed. Cruilla

Monica Aparicio

689196846

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ed. Barcanova

 

Paco Canteria    

636 48 18 80

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Ed. Santillana

 

Viviana Romegialli

615 036 097

 

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. >

Oxford

Alonso Martinez (director comercial)

93 439 41 08

Fax: 93 439 41 06 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ed. Teide

 

Anna Pascual

681 331 670

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ed. Vicens Vives

 

Sílvia Rosés Prat

93 478 27 55 / 610 53 13 89

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Llibreria L’Escola

Verónica Rodríguez

 

93 691 43 51

93 580 10 06

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

Acció

Agent

Eina de recollida

Calendari

Revisió dels  llibres, si es detecten llibres guixats, els infants els hauran d'esborrar. Aquesta acció té a veure amb la sensibilització cap al projecte de socialització i l'hàbit de tenir cura del material compatit.

Alumnat / tutors

 

Trimestralment

Comunicació a les Famílies i al Grup de Delegades com a recordatori:

Escollir responsable de cada grup i proposar dies a socialitzar.

Comissió de

socialització de l'AFA

Graella socialització

penjada al vestíbul principal i porxo infantil

Reunió Final de curs

Devolució de tots els llibres socialitzats a final de curs. Si algun llibre està molt malmès el mestre ho deixarà apartat amb una nota.

Tutors

Graella supervisió llibres socialitzats

Final de curs, abans que marxin els alumnes

Deixar a cada aula una caixa, etiquetada, amb aquells llibres de la biblioteca d’aula que cal renovar folre, si s’escau.

D’aquesta manera al setembre ho tindran tot a punt per iniciar el curs.

Professorat

 

Última setmana de juny

El nombre d’alumnes de cada grup i el material necessari de cada aula.

Cap d’estudis

Graella comanda=albarà d’entrega

Abans de Sant Joan

Revisió dels llibres malmesos i fer les comandes pertinents

Comissió de

socialització de l'AFA

Excel compres

Just després de Sant

Joan, quan acabin les classes.

Coordinar les tasques a desenvolupar: revisar, restaurar, etiquetar i folrar els llibres del curs; sempre amb el recolzament dels membres de la comissió.

Responsable de grup classe (cicle mitjà i superior)

Graella responsables

penjada al vestíbul principal i porxo infantil

Primera setmana de juliol

Repartiment del material fungible de tots els cursos; sempre amb el recolzament dels membres de la comissió.

Responsables (de P-4 a 2n)

Graella responsables

penjada al vestíbul principal i porxo infantil

Primera setmana de juliol

Les guies didàctiques i els llibres pel professorat els demanarà cada coordinador/a de cicle i n’assumirà el seu cost.

Coordinador/a de cicle

 

 

Amb totes les factures, donar l’ordre de pagament.

Secretària equip directiu i comissió de socialització de l’AFA

 

Setembre

       
   

Actuacions del protocol de socialització de llibres

 
 

Escola Turó de Guiera

 
 

 

 

Benvolgudes famílies,

us fem arribar l'acta de la darrera junta celebrada el passat dimarts 26 d'octubre de 2017, i 

 

Us convoquem el proper dimarts 24 d’Octubre a les 17h. a

l’Assemblea General Ordinària.

 

 Ordre del dia:

 De 16’30 a 17h. Preparem la sala de música mentre fem un pica-pica.

 A les 17h. s’inicia l’assemblea a la Sala de Música

 1.     Aprovació de l' acta de la darrera assemblea general. (adjunta a aquest correu)

2.     Breu presentació i aprovació de la memòria del curs 2016/17.

3.      Presentació dels projectes pel curs 2017-18.

4.     Presentació i aprovació de l'estat de comptes. Aprovació pressupost 2016/17.

5.*     Presentació de candidatures i votació dels càrrecs de la Junta pel curs 2017/18.

6. Proposta i aprovació del canvi de nom de l’AMPA, per AFA (Associació de familiars d’Alumnes).

7. Torn obert de paraula.

 

A continuació procedirem amb la junta mensual. 

 

*Pel que fa a aquest punt podeu presentar les vostres candidatures per formar part de la nova junta, omplint el formulari on-line: 

https://docs.google.com/forms/d/1maM7biLuLML1uXE5xalIfoaO3Hj5gnSJ34JYfBYci8w/edit?usp=sharing

o al despatx de l'ampa i entregant-la abans del 17 d'octubre.

 

CANGURATGE: Com sempre l'AMPA ofereix servei de canguratge a 1€ sempre i quan aviseu amb 24h d' antelació en aquest cas serà com a màxim el dilluns 23 d’octubre.

 

Salutacions,

 

Junta Ampa Turó de Guiera

Famílies!

ja estem a la recta final de curs, i per acomiadar-lo, com cada any, estem preparant la

                              Festa Final de Curs - DISSABTE 17 DE JUNY.

Aquesta festa s'organitza amb mares i pares voluntaris, i aquest any, amb els que som podem garantir:

 

Al MATÍ:

1. EXHIBICIÓ EXTRAESCOLARS

2. GIMCANA FAMILIAR AMB INFLABLES D'AIGUA 

3. FESTA DE L'ESCUMA

A la TARDA:

4. CONCERT DE LA CORAL DE L'ESCOLA: A bots i barrals

I a la NIT:

5. SOPAR DE GERMANOR amb DJ i ANIMACIÓ

 

Per ara no podem garantir servei de BAR ni matí ni tarda perquè ens falten voluntaris.

També ens falten mans per a la GIMCANA i per feines de LOGÍSTICA (decoració, muntar taules, obrir i tancar escola, equip de música, toma d'aigua...)

 

                              Ets tu la família que ens falta???

Apunta't!!

passa't per l'AMPA, escriu-nos un correu, o digues-li a la teva delegada!!

T'estem esperant!!

                        FES-TE TEVA LA FESTA!!!

 

 

Comissió de Festes- AMPA Turó de Guiera

Aquest passat dissabte, una vuitantena de formigues molt treballadores, d'infants, mares i pares, vam treballar plegats, perquè la nostra escola estigués una mica més bonica.

Perquè les coses ben cuidades, conviden a cuidar-se...

Perquè els nostres fills vegin com n'és d'important per a nosaltres l'espai on passen tantes i tantes hores...

Perquè ens sentim comunitat educativa, que creu en la feina feta entre tots i totes, com a mitjà de transmissió de valors com ara: el compromís, la cooperació, l'alegria, l'esforç...

 

MOLT BON AMBIENT

MOLT BONA FEINA

I ELS PINTXOS... BONÍSSIMS!!!

Gràcies per una altra matinal de feina i diversió!!!

 

Dóna un tomb per l'escola i veuràs les feines realitzades:

- Pintura menjador i final de passadís de P3-P4.

- Reparació de la xarxa del sorral de P3

- Neteja dels desguassos de: entrada cicle mitjà, pati P3, pati de sorra, i voltant de la pista.

- Arranjament jardí AMPA, i jardí grades

- Mural de la formiga i papallones (Ensangonades) al mur de les grades

- Pintura portes vestuari

- Travessers de contenció a la pista

 

AQUI PODEM VEURE LES FOTOS

 

Comissió Formiga Treballadora

 

AMPA Turó de Guiera