Jueves, 09 Octubre 2014 09:51

Normativa general

Escrito por 
Valora este artículo
(0 votos)

 

 

1. CATEGORIES I EDATS

 

1.1.- CATEGORIES I EDATS:

 

 • Pre-Benjamí: nascuts/des els anys 2007-08

 • Benjamí: nascuts/des els anys 2005-06

 • Aleví: nascuts/des els anys 2003-04

 • Infantil: nascuts/des els anys 2001-02

 • Cadet: nascuts/des els anys 1999-00

 • Juvenil: nascuts/des els anys 1997-98

 • Junior: nascuts/des els anys 1996

 

1.2.- L’ INSCRIPCIÓ, SEGONS L’EDAT:

 

 • Cada nen/a haurà de participar en la competició escolar (ser inscrit en el Tríptic i el Full d’Equip) en la categoria que el correspongui, segons la data de naixement.

No obstant, sempre que les seves facultats físiques li permetin, podrà ser inscrit (en el Tríptic i el Full d’Equip) en la categoria superior si és nascut l’any immediatament següent (any entre parèntesi en el punt 1.1).

 

 • En cap cas es permetrà inscriure un jugador en una categoria inferior, que per edat li pertoqui. A excepció d’aquells casos que indica el punt 5.8.

 

1.3.- LA INSCRIPCIÓ EN TRÍPTIC O FULL D’EQUIP, SEGONS L’EDAT

 

 • En la competició d’ESPORTS D’EQUIP, són aquests documents els que configuren i donen validesa al conjunt d’individualitats, caldrà doncs que en ells hi figurin agrupant tots els nenes/es que essent de la mateixa categoria (segons les taules d’edats especificades en el punt 1.1) competiran com a equip en una disciplina esportiva de les convocades.

 

1.4.- CANVIS D’EQUIP

 

 • Cada nen/a haurà de jugar en el mateix equip, en que ha estat inscrit i ha de pertànyer en el mateix centre que està cursant els seus estudis, sempre que aquest centre tingui activitat esportiva, durant tota la temporada. No s’autoritzarà cap canvi d’equip a cap nen/a un cop el Tríptic de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, estigui tramitat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, si no es presenta un document de les dues Entitats formalitzant el canvi d’equip. En el cas de canvi d’equip d’un mateix centre, no serà permès. D’igual forma es procedirà quan estant ja inscrits en el Full d’Equip o Tríptic, i hagi començat la competició d’aquell Esport.

 

1.5.- CATEGORIES PRE-BENJAMÍ I BENJAMÍ

 

 • Els equips inscrits en la categoria de PRE-BENJAMÍ només es podran inscriure en la modalitat de PROGRAMA D’ACTIVITATS D’INICIACIÓ POLISPORTIVA (Programa Polisportiu), i per tant, caldrà participar en tots els esports que són propis d’aquesta modalitat.

 • Enguany s’estableixen tres esports d’equip i altres jornades complementaries per aquest programa: ESPORTS D’EQUIP : Futbol A-5, Bàsquet i Handbol.

JORNADES: Natació, Cross, Jornada d’Hoquei , Atletisme en Pista, Tir amb Arc i Jornada de futbol 7.

 • Els esportistes de categoria BENJAMÍ, a part de participar en les lligues d’esports d’equip, també ho faran a les mateixes jornades complementàries que la categoria prebenjamí, no havent jornada d’equips aquella data.

 

 

2.- ESPORTS, MODALITATS CONVOCADES I CLASSIFICACIONS.

 

2.1.- ESPORTS QUE ES CONVOQUEN:

 

Esports d’Equip: Esports Individuals:

 

* Futbol A-5 * Cross * Gimnàstica Artística

* Futbol A-7 * Natació * Gimnàstica Rítmica

* Bàsquet * Atletisme en Pista * Patinatge Artístic

* Handbol * Tennis – Taula * Bàdminton

* Voley * Escacs * Judo

* Aeròbic

 

2.2.- INSCRIPCIÓ PER MÉS D’UN ESPORT.

 

 • En la competició local, cada nen/a podrà inscriure’s en tots els esports que desitgi, sempre que les seves condicions físiques i de calendari li permetin.

 

2.3.- MODALITATS CONVOCADES

 

 • En la Competició Local s’estableix una ÚNICA modalitat que hi juguen conjuntament.

 

2.4.- COMPETICIÓ A LES FASES SUPERIORS

 

 • En els esports d’equips es classificarà per les Fases Superiors l’equip millor classificat en la fase local, en el moment que ens siguin requerits pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud, independentment de les circumstàncies en que es trobi en aquell moment la competició (acabada o no, partits pendents, decisions del Comitè de Competició, etc...).

 

 

3.- INSCRIPCIÓ ALS JOCS ESCOLARS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

 

3.1.- TIPUS D’INSCRIPCIÓ

 

 • Cal considerar dos tipus d’inscripció:

 

 • La del CENTRE ESCOLAR i/o ENTITAT.

 • La dels EQUIPS, JUGADORS i/o ENTRENADORS i DELEGATS.

 

3.2.- INSCRIPCIÓ D’UNA ESCOLA O ENTITAT

 

 • LA INSCRIPCIÓ als Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola del Vallès es considerarà realitzada a partir de la presentació a les oficines del Servei d’Esports, del FULL D’INSCRIPCIÓ DEL CENTRE o ENTITAT, amb totes les seves dades degudament omplertes i dins dels terminis assenyalats. (Veure apartat de Full d’inscripció i Fulls d’Equip).

 

3.3.- FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS, JUGADORS i/o ENTRENADORS I DELEGATS.

 

 • LA INSCRIPCIÓ d’aquests només es considerarà formalitzada quan després d’haver complert TOTS ELS TRÀMITS DE LA INSCRIPCIÓ DE L’ESCOLA i/o ENTITAT al Servei d’Esports, i el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud faci arribar al Delegat d’Esports de cada entitat les llicències esportives degudament segellades.

 • LA LLICÈNCIA ESPORTIVA (la Fitxa), és un document que serà vàlid per poder prendre part en la Competició dels Jocs Escolars.

 

 • La Fitxa segellada pel Consell Esportiu del Vallès occidental Sud, serà la documentació que haurà de presentar cada equip a l’Àrbitre en cada partit o competició.

 

 • Els ENTRENADORS i DELEGATS també tenen l’obligació de mutualitzar-se, considerant-lo un membre més de l’equip. És a dir, han de tramitar la llicència esportiva.

 

 • En el cas de noves inscripcions durant la temporada, els tràmits seran els mateixos que a l’inici.

 

 • CAL DEIXAR MOLT CLAR, QUE NOMÉS PODRAN PRENDRE PART EN ELS JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, AQUELL EQUIP O ESPORTISTA QUE TINGUI LES FITXES DEGUDAMENT SEGELLADES PEL CONSELL DEL VALLÈS OCCIDENTAL SUD, PER LA TEMPORADA VIGENT.

 

3.4.- L’ASSEGURANÇA PER INSCRIURE’S EN ELS JOCS ESCOLARS.

 

 • LA MUTUALITAT ESPORTIVA

 

Caldrà complimentar el Full d’Equip amb totes les seves dades per poder tramitar el corresponent Tríptic i lliurar-ho al Servei d’Esports.

 

3.5.- LA FITXA D’ESPORTISTA

 

 • En un partit de competició cal presentar les Fitxes d’Esportistes degudament tramitades i segellades pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud.

 

 • Les Fitxes tenen caràcter oficials i inexcusables per la competició local, comarcal o superior.

 

 • Les fitxes tenen una durada d’un (1) any. Cada any s’haurà d’actualitzar.

 

 • En cas d’haver-la perdut, s’haurà de tramitar de nou.

 

 • L’alineació d’esportistes que no tinguin la fitxa actualitzada es considerarà alineació indeguda ( veure el Reglament de Disciplina).

 

 • Els Entrenadors i Delegats també han d’estar en possessió de la corresponent fitxa. Sense fitxa no podrà participar en la competició.

 

3.6.- LA JUSTIFICACIÓ DE L’EDAT. DOCUMENTS A PRESENTAR.

 

 • En el moment de presentar la inscripció d’un equip o jugador/a al Servei d’Esports, caldrà de forma OBLIGATÒRIA, justificar l’edat mitjançant la presentació d’un llistat dels esportistes certificat signat pel Director del Centre o President de l’Entitat Esportiva, a excepció de les següents categories que han de presentar els següents documents:

 

 • INFANTIL - Carnet d’Identitat o Passaport o Llibre de Família.

 • CADET - Carnet d’identitat o Passaport.

 • JUVENIL - Carnet d’Identitat o Passaport.

 

 • S’aconsella que els esportistes obtinguin el Carnet d’Identitat, especialment a partir de la categoria INFANTIL.

 • Cal recordar, que per participar a les Fases Comarcals i Superiors, es OBLIGATÒRIA la presentació del Document Nacional d’Identitat.

 

3.7.- ESPORTISTES REPETIDORS I FEDERATS

 

 • En el cas dels equips de centres educatius AEE i AMPA es permet la participació de repetidors que hagin repetit un sol curs, sempre i quan en aquell centre no hi hagi equip de la categoria que els correspon.

 

 • Es permetrà la participació de 2 repetidors d’un any per equip (1 jugador en pista). Per a participar a Fases Superiors la participació dels equips amb repetidors estarà determinada per les directrius i la normativa tècnica UCEC-CCE 2014-15.

 

 • Els esportistes federats tindran limitada la seva participació als JEEC segons normativa vigent de la UCEC.

 

 

 

4.- CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ.

 

4.1.- MATRICULACIÓ OBLIGATÒRIA DE L’ESPORTISTA.

 

 • En la inscripció escolar, és condició indispensable, que l’alumne estigui estudiant en el Centre Escolar, havent d’estar matriculat en el mateix centre que representarà en els Jocs Esportius Escolars i assistir regularment a classe. Amb la signatura del Delegat d’Esports en el Full d’Equip, aquest reconeix de forma implícita aquesta situació, de tots els nens/es que figuren en el document.

 

 • Tanmateix, tot esportista que vulgui participar en els Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola en una Escola o Entitat diferent a la que realitza els estudis, podrà fer-ho sempre i quan, l’Escola o entitat d’origen no tingui participació a l’activitat física escollida o hagi un document signat entre els dos Delegats de cada centre implicat, exposant els termes del canvi o de la incorporació de l’esportista a l’altre centre. Un cop iniciada la competició, no és podrà efectuar cap canvi més, si el nen/a, ja ha estat inscrit en els Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola.

 

4.2.- ACCEPTACIÓ DEL CONJUNT DE NORMATIVES.

 

 • La inscripció dels Centres i Entitats als Jocs Escolars, significarà l’acceptació plena de totes i quantes normes i disposicions siguin establertes pel Servei d’Esports de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, pels Jocs Esportius Escolars.

 

4.3.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ INCORRECTE.

 

 • Qualsevol defecte de fons o de forma, de dades incorrectes, de documentació mal complimentada, ja sigui per manca de la Signatura del Director o President de l’entitat, o qualsevol concepte propi del tema d’inscripció, donarà lloc a entendre com a “no presentada” la documentació, la qual cosa serà informada immediatament als interessats.

 

 • Qualsevol tipus de defecte “a posteriori” una vegada estigui començada la competició i que afecti a la mateixa, repercutirà en el mateix grau sobre la persona o equip causant.

 

4.4.- CONJUNT DE NORMES PER LA COMPETICIÓ LOCAL.

 

 • Els presents Jocs Esportius Escolars es regiran per les Normes Generals d’Organització, Tècniques i de Disciplina donades pel Servei d’Esports i del Consell de l’Esport Escolar de Cerdanyola del Vallès, basades en les de la Direcció General de l’Esport, Federacions Catalanes i particularitats de caràcter local.

 

5.- CONDICIONS ÒPTIMES DE PARTICIPACIÓ.

 

 • Per els Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola del Vallès tinguin la dignitat i el caràcter que els són propis, els centres hauran de tenir en compte aquests mínims imprescindibles; la manca en la seva totalitat o en part, fan imprescindible l’adequació dels equips a aquests mínims.

 

5.1.- ENTRENADORS I/O DELEGATS, PER A CADA EQUIP.

 

 • Tot equip ha de tenir un entrenador i/o delegat fixa. Conseqüentment, es poden inscriure els equips que es vulguin, sempre i quan vagin acompanyats per un delegat i/o entrenador, diferents en cada equip del mateix centre. Malgrat que una escola/entitat tingui més d’un entrenador/delegat capacitat per dirigir qualsevol equip, únicament poden seure a la banqueta o dirigir l’equip 1 delegat i 1 entrenador, conseqüentment, l`àrbitre desallotjarà de la banqueta les persones que no hagin acreditat la seva participació al partit.

 

5.2.- ACREDITACIÓ I INSCRIPCIÓ DE DELEGATS I ENTRENADORS.

 

 • Tot Delegat i Entrenador ha de tenir la seva Fitxa Esportiva i presentar-ho a l’àrbitre en cada partit.

 

5.3.- INSCRITS, EN RELACIÓ A LA DISPONIBILITAT D’ESPAI.

 

 • Cal inscriure tants equips com pistes i horaris puguin disposar els propis Centres. En cas de no ser possible, s’ha de sol·licitar la instal·lació al Servei d’Esports per escrit mitjançat una instància que caldrà presentar a l’Ajuntament de Cerdanyola (OAC), especificant exactament la necessitat a cobrir (no s’atendran peticions de paraula).

 

5.4.- MATERIALS MÍNIMS I CONDICIONS D’ÚS.

 

 • Quan es juga en pista pròpia o cedida, en condició d’equip local, cal disposar d’un mínim de dues (2) pilotes reglamentàries de l’Esport a que s’inscriu. Aquestes han d’estar en bones condicions d’ús (reglamentaries i condicionades).

 

 • Cal disposar de tot el material de pista necessari (porteries, xarxes, banquetes de suplents, taula per l’àrbitre i cadira) en bon estat d’ús.

 

5.5.- PISTES I VESTIDORS.

 

 • Les pistes han d’estar en bon estat i degudament marcades.

 

 • Per la dignitat deguda a les persones, els vestidors estaran nets i higiènicament impecables. L’àrbitre ha de disposar del mateix, a més de comptar dintre del vestidor amb una taula i cadira per redactar l’acta.

 

 • És molt important que cada equip o esportista, un cop hagi acabat el seu partit, és pugui dutxar i condicionar-se.

 

 

5.6.- JUGADORS, NOMBRE I EQUIPAMENT PERSONAL.

 

 • S’ha de respectar escrupolosament en cada Esport el nombre mínim i màxim de jugadors que poden inscriure’s a l’acta de l’encontre.

 

 • Els esportistes han d’anar degudament equipats, com a mínim samarreta igual per a tothom, i numerades.

 

 • Els capitans d’equip, han de portal el “Braçal” clarament distingible.

 

5.7.- MÍNIM I MÀXIM D’INSCRIPCIÓ PER EQUIPS

 

Esport Mínims Màxims

 

 • BÀSQUET 7 12

 • FUTBOL A5 7 12

 • HANDBOL 7 12

 

5.8.- EXCEPCIONS EN LA FORMACIÓ D’EQUIPS.

 

 • En el cas de que un Centre o entitat es veiés en la necessitat de completar un equip, amb un esportista de categoria superior, o de diferent sexe a la resta de l’equip o de qualsevol forma establerta, haurà de comunicar-ho obligatòriament al Servei d’Esports, de forma raonada i per escrit.

 

 • En cap moment aquesta situació eximeix a cap equip d’acceptar tota la Normativa, tant Disciplinària, General o Específica de cada Esport, aplicant les sancions necessàries en cada cas.

 

 • En els esports d’associació, categories infantil i cadet, s’admetrà la participació d’equips mixtes, amb les següents consideracions:

-Prendran part a les competicions en els grups masculins.

-Si una mateixa entitat té un equip masculí i un de femení (en la mateixa competició, categoria i esport) no se li permetrà la participació d’un equip mixte.

 

 

6.- RECLAMACIONS SOBRE IRREGULARITATS ADMINISTRATIVES.

 

6.1.- DEURE I DRET A LA COMUNICACIÓ D’IRREGULARITATS.

 

 • Qualsevol Centre o Entitat, té el dret i l’obligació de comunicar al Servei d’Esports, qualsevol irregularitat o incompliment d’aquestes Normes Generals, sempre i quan tingui proves fundades i suficients.

 

6.2.- FÓRMULA PER LA COMUNICACIÓ D’IRREGULARITATS.

 

 • Les reclamacions podran presentar-se en qualsevol moment.

 

 • Hauran de ser presentades per escrit i signades pel Delegat d’Esports del Centre o Entitat i amb el vist i plau del Director del Centre o President de l’entitat.

 

6.3.- ACTUACIONS D’OFICI

 

 • El Comitè de Disciplina i el Servei d’Esports podran intervenir d’ofici, en qualsevol moment en tots aquells fets que es consideri adient, sense necessitat de mediació per part d’un equip, Escola o Entitat.

 

7.- SEU OFICIAL DEL SERVEI D’ESPORTS

 

 • L’oficina del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès està situada a Avinguda Guiera, 6-8; 1pis; i amb el número de Telèfon 93.580.80.17 o bé el 93.580.98.66

 

 • Els dissabtes matins de 9 a 14h. per qualsevol consulta d’urgència o incidència sobre la jornada, teniu a la vostra disposició el Telèfon 670.010.887

 

 • L’horari d’atenció al públic serà:

Dilluns a divendres:

 

Matins : 09.00 a les 14.00 hores.

Tarda : 16.00 a les 18.45 hores.

 

 • Web de la Regidoria de promoció de l’esport: www.cerdanyola.cat/esports

 

(És prega respectar aquest horari pel bon funcionament organitzatiu i administratiu dels Jocs Esportius Escolars).

 

7.1.- RELACIONS ENTRE EL SERVEI D’ESPORTS I LES DIFERENTS ENTITATS

 

 • Cada Escola o Entitat, anomenarà la figura del Delegat Esportiu Escolar, que serà l'única persona que representarà a l’Escola o Entitat amb el Servei d’Esports, amb tots els temes relacionats amb l’organització dels Jocs Esportius Escolars.

 

 • La relació puntual o regular entre Servei d’Esports i les diferents Escoles i Entitats serà ÚNICA I EXCLUSIVAMENT realitzada a través del Delegat Esportiu Escolar i/o del President de Consell Escolar i el President de l’Entitat Esportiva. Ambdós seran, doncs, els ÚNICS INTERLOCUTORS VÀLIDS, per a qualsevol tema relacionat amb la competició escolar.

 

 • Les missions del Delegat Esportiu del Centre o entitat, són les de trametre i ser receptor de tota la informació dels Jocs Esportius Escolars i vetllar per la correcta tramitació de la documentació necessària.

 

 • Caldrà estar en contacte permanent (mínim un cop per setmana) amb el Servei d’Esports, sense intermediaris, per aquest motiu, s’habilitarà un calaix d’informació directa per a cada centre que participi als Jocs Esportius Escolars de Cerdanyola.

 

 • És interessant que el Delegat Esportiu del Centre sigui una persona fàcilment localitzable, amb certa mobilitat i amb capacitat per reunir-se i que visqui plenament l’ambient esportiu escolar i sigui coneixedor del mateix.

 

En tot allò no previst per la Normativa General Local, es regirà en la seva totalitat per la Normativa CEVOS i, en tot cas, per la reglamentació general dels JEEC.

 

 

 

Cerdanyola del Vallès, 15 de setembre de 2.014

 

 

Cap de Servei d’Esports

 

Mª Àngels Casafont i Vilar

Leer 7932 veces Modificado por última vez en Jueves, 09 Octubre 2014 10:04
Inicia sesión para enviar comentarios